Občanské sdružení Alternativa II, z.s. bylo založeno v roce 2006 dvanácti zakládajícími členy převážně z řad studentů středních a vysokých škol, jako nezávislá, nezisková a projektově orientovaná organizace se široce definovaným posláním, konsensuálním rozhodováním kolektivních orgánů a autonomním rozhodováním spolkových projektů.

Vize spolku

(Čeho chceme dosáhnout?)

Chceme vytvořit moderní, prosperující a hodnotově orientovanou společnost, jejímž smyslem a účelem bude efektivní podpora všech jedinců v jejich plnohodnotné a všestranné seberealizaci.

Poslání spolku

(Jak toho chceme dosáhnout? )

Posláním a účelem spolku je naplňování spolkové vize prostřednictvím podpory seberealizace, aktivního bytí, vědy, kultury, sportu, tělovýchovy, vzdělávání, volnočasového vyžití, humanitárních aktivit, občanské angažovanosti, sociálně a ekologicky šetřeného podnikání, jakož i všech ostatních činností směřujících k plnohodnotnému a všestrannému rozvoj jedince i společnosti.

Smysl naší činnosti

(Proč toho chceme dosáhnout?)

Jsme toho názoru, že pokud upadají zájmy, aktivity a hodnoty jednotlivých členů společnosti, upadá, degeneruje a trpí tím nejen příslušný jedinec, ale i celá společnost. A naopak, že pokud se zájmy, hodnoty a aktivity jednotlivých členů společnosti rozvíjí, rozvíjí se v důsledku toho i společnost jako celek. A protože současně máme za to, že i osobní štěstí a obecné blaho je analogickým způsobem provázané, jakož i za to, že štěstí jedince plyne z míry jeho úspěšné seberealizace, jejímž nutným předpokladem je saturace základních životních potřeb, aktivní způsob života, jakož i úspěšný a všestranný rozvoj daného jedince v oblasti jeho zájmů. Rozhodli jsme se, že smyslem existence a činnosti našeho spolku bude vytváření takového zázemí, prostředí, podmínek, projektů, principů a organizačních struktur, které nám umožní efektivním způsobem podporovat maximální množství jedinců v jejich plnohodnotné a všestranné seberealizaci, neboť se domníváme, že právě tímto způsobem budeme nejefektivněji přispívat jak k maximalizaci štěstí podporovaných jedinců, tak i k maximalizaci blahobytu a prosperity celé společnosti.

Hodnoty spolku

Hodnoty spolku vymezují a předurčují způsob naplňování vize a poslání spolku, neboť orgány a členi spolku jsou povinni brát spolkové hodnoty do úvahy při každém svém rozhodování, tak aby se jejich rozhodnutí a činnost nedostala s hodnotami spolku do rozporu.

Základní spolkové hodnoty a jejich význam pro činnost spolku:

AKTIVITA neboli preference a upřednostňování aktivity a aktivního přístupu k čemukoliv, před pasivitou a pasivním přístupem.

AUTONOMIE neboli preference samostatného rozhodování jedinců a jednotlivých částí organizace před rozhodováním centralizovaným.

AKCESCHOPNOSTI neboli podpora a preference schopností, postupů, organizačních schémat a principů, usnadňujících rychlé a efektivní dosahování zvolených cílů.

ANTIFAŠISMUS neboli odmítání jakéhokoliv principu kolektivní viny v jakékoliv formě a výsledku jakéhokoliv rozhodovacího procesu.

DOBROVOLNOST neboli jediný neproblematický, a tudíž jediný preferovaný způsob vzniku jakéhokoliv vztahu, závazku či povinnosti.

ZODPOVĚDNOST neboli preferování a vyžadování plné odpovědnosti všech subjektů rozhodování za veškeré důsledky svého konání i nekonání.

SLUŠNOST neboli jediný přijatelný způsob jednání, a to jak mezi spolupracujícími subjekty, tak i mezi subjekty s opačnými zájmy, cíli či názory.

SPOLUPRÁCE neboli preferování společného postupu při dosahování společných cílů, záměrů a zájmů před rivalitou a konkurencí.

SOBĚSTAČNOST neboli cíleně preferovaný způsob fungování jakékoliv hospodářské jednotky.

KONSENSUS neboli preferovaný způsob kolektivního rozhodování upřednostňující dobrovolnost, kvalitu a zodpovědnost jednotlivých rozhodnutí, před nedobrovolností, kvantitou a nezodpovědností.

OTEVŘENOST neboli preferovaný způsob uvažování a přístupu k čemukoliv, umožňující přijímat nové podněty, racionálně je zkoumat, vyhodnocovat a efektivně využívat.

ODPUŠTĚNÍ neboli vědomí toho, že kdokoliv může chybovat, a že je proto vždy podstatnější aktuální dobrá vůle a momentální stav mysli chybujícího jedince, nežli jeho dřívější chyby a omyly.

PACIFIKACE neboli způsob obrany, který usiluje nejen o efektivní a účinnou obranu vlastních zájmů, ale snaží se i o minimalizaci škody na straně protivníka.

POZITIVNÍ PŘÍSTUP neboli vědomý a cílený způsob uvažování, který upřednostňuje hledání pozitiv a pozitivních východisek, před hledáním negativ.

SOCIÁLNĚ ŠETRNÝ PŘÍSTUP K LIDEM neboli rozumná ochrana lidských bytostí před jevy a podmínkami, které by jim podstatně ztěžovali, nebo přímo znemožňovali osobní rozvoj a seberealizaci.

EKOLOGICKY ŠETRNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ neboli rozumná ochrana životního prostředí, umožňující udržet životní prostředí na úrovni příznivé pro zdravý a rozmanitý život.

Organizační struktura

Sdružení se skládá z nejvyššího orgánu spolku, kterým je Členský sněm, ze statutárního orgánu spolku, kterým je Představenstvo spolku, z Orgánu pro nábor a příspěvky a z řady decentralizovaných výkonných orgánů spolku v podobě Autonomních projektů či Autonomních klubů. Do spolkové struktury byl nejnověji zakomponován též i nejvyšší poradní orgán v podobě Všečlenského zasedání, jakož i výkonný poradní orgán spolku v podobě Projektové rady, která přebírá pravomoci Nejvyššího orgánu spolku v případě, že by tento orgán přestal být usnášeníschopný. Nejdůležitější organizační složkou, z pohledu reálné činnosti spolku, jsou Autonomní projekty či Autonomní kluby spolku, ve kterých se odehrává podstatná část veškeré výkonné činnosti spolku. Projekty v rámci spolku vznikají nejčastěji schválením tzv. projektové dokumentace či uzavřením smlouvy o spolupráci mezi vedoucím, či vedoucími projektu a statutárním orgánem spolku, přičemž součástí schválené projektové dokumentace bývá obvykle účel daného projektu, či dané spolupráce, vymezená práva projektu a povinnosti projektu vůči spolku, jakož i vymezená práva a povinnosti spolku vůči projektu. Ve zkratce lze říci, že jednotlivé projekty v rámci spolku na základě iniciativy členů spolku mohou volně vznikat i zanikat, jakožto i do spolku relativně volně vstupovat a též i z něj relativně volně vystupovat. Hlavním účelem projektů jako vnitřní organizační složky spolku je to, aby se v nich každý jedinec mohl pod záštitou spolku plně, efektivně a maximálně svobodně a samostatně rozvíjet a realizovat, a proto je obvykle rozhodování spolkových projektů zcela nezávislé na ostatních organizačních složkách a orgánech sdružení za předpokladu, že učiněná rozhodnutí příslušných projektů respektují schválený účel projektu, poslání spolku, hodnoty spolku a vymezená práva a povinnosti projektu vůči spolku. Za každý autonomní projekt spolku zodpovídá a ručí vždy jeden konkrétní jedinec (vedoucí projektu) či konkrétní vymezený kolektiv jedinců (vedení projektu) společně a nerozdílně. Členská základna u menších spolkových projektů se pohybuje v řádu jednotek až desítek členů, ale součástí sdružení jsou i relativně velké a úspěšné projekty, jejichž řadová členská základna čítá i tisíce osob.

Hospodaření spolku

Hospodaření spolku je založeno na třech základních hospodářských pilířích, které umožňují spolku zajistit si kompletní financování sebe sama i svých projektů bez nutnosti využívat a čerpat veřejné zdroje. Prvním pilířem spolkového hospodaření je široce využívaná dobrovolnická práce členů spolku, která spolku umožňuje minimalizovat mzdové náklady a potřebu finančního kapitálu na rozjezd projektů, jakož i získávat pro věc zapálené spolupracovníky. Druhým hospodářským pilířem spolku je pracovní metoda DIY („Do it yourself“ / „Udělej si sám“), která zajišťuje jak minimalizaci provozních a investičních nákladů spolku, tak i nezanedbatelnou „konkurenční“ výhodu spolku v podobě vysoké flexibility, akceschopnosti a soběstačnosti. Třetí pilíř spolkového hospodaření představuje vlastní hlavní a vedlejší hospodářská činnost, která do spolku přináší potřebné finanční zdroje na jeho provoz, jakož i na jeho rozvoj. Přičemž v rámci hlavní hospodářské činnosti usiluje spolek zejména o budování široké členské základny a efektivní výběr členských příspěvků od členů spolku, kteří využívají záštitu, zázemí a služby spolku na spolkové nespotřebitelské bázi pro svou osobní potřebu, rozvoj a seberealizaci. A v rámci vedlejší hospodářské / podnikatelské činnosti se spolek zaměřuje zejména na nabízení služeb svých projektů koncovým spotřebitelům a komerčním firmám, a to na živnostenské bázi na základě živnostenských oprávnění, která spolek pro tyto účely a své projekty získal.

Historie spolku

Občanské sdružení, které se na základě nového občanského zákoníku v roce 2014 transformovalo do právnické formy zapsaného spolku a ke svému původnímu názvu připojilo zkratku „z. s.“, vzniklo registrací stanov u Ministerstva vnitra ČR dne 14. 3. 2006 pod názvem „občanské sdružení Alternativa II“ (zkráceně též „OSA II“). Zakládající schůze sdružení se konala v podzemním krytu civilní obrany na pražském Břevnově a založeno bylo dvanácti osobami, toho času převážně z řad studentů středních a vysokých škol. Protože založené sdružení navazovalo z velké části svými cíli, filosofií, ale i personálně na sdružení o.s.Alternativa, bylo zakládajícími členy rozhodnuto, že nový subjekt bude tuto skutečnost ve svém názvu reflektovat tak, že ponese shodný název, ke kterému se připojí římská číslovka „II“. Účelem nově založeného subjektu bylo v první řadě poskytnout všem zakládajícím členům společný právní rámec, pod jehož záštitou by mohli zakládající členi společně realizovat projekt MKJ (Mobilní Kulturní Jednotky), na jehož realizaci se chtěli všichni zakládající členi spolku podílet, jakož i touha vytvořit společný právní subjekt, pod jehož záštitou a hlavičkou by bylo možné v budoucnu maximálně svobodně realizovat rozmanité ideje, nápady a záměry ve formě autonomních projektů. Jak se tento původní záměr podařilo rozvinout můžete posoudit ve fotogalerii spolku, či za pomoci aktuálně realizovaných spolkových projektů.

Spolkové cíle a záměry

 

Cíle ve sdružení vznikají jak na centrální úrovni v rámci představenstva a nejvyššího spolkového orgánu (globální koncepční a strategické cíle), tak i na decentralizované výkonné úrovni v rámci vedení jednotlivých autonomních projektů či spolkových klubů. Níže je uveden stručný výčet představenstvem vybraných cílů a záměrů spolku z jednotlivých organizačních složek sdružení. Vybrané cíle jsou seskupeny v chronologickém pořadí, a to na základě aktuální představy představenstva o tom, jak by případné plnění jednotlivých dílčích cílů v rámci jednotlivých organizačních složek spolku mohlo vést až k plnění cílů a záměrů dlouhodobých.

 

Krátkodobé cíle (do 2020)

 • Spustit úspěšně v rámci projektu Volnočasové centrum Holešovice experimentální divadelní projekt HraPublika.cz, která by vyvolal zájem o hodnoty a činnost spolku, jakož i do spolku přivedl aktivní a tvůrčí osobnosti.
 • Získat pro sdružení minimálně 10 nových lokalit / nemovitostí / prostor, které by pro svůj rozvoj mohly využít projekty Kreativní prostory CZ, Volnočasová centra CZ, Nízkoprahová centra CZ, Sportovní centra CZ, Tvůrčí prostory CZ, Podnikatelské inkubátory CZ, DIY dílny CZ, Akční tábory CZ, jakož i ostatní realizované a připravované projekty OSA II.
 • Realizovat prostřednictvím internetových portálů (Hit-Hit.cz, Startovač.cz atp.) pilotní crowdfundingovou kampaň, alespoň pro jeden vybraný spolkový projekt, tak aby si spolek odzkoušel tuto novou moderní a nezávislou metodu financování rozmanitých záměrů, která by pro budoucí dynamický rozvoj spolku mohla být klíčová.
 • Vytvořit mobilní aplikaci pro projekt Kreditní systém OSA II, která by umožnila všem projektům ve spolku efektivně a s minimálními náklady stimulovat, hodnotit, nenárokově odměňovat a evidovat dobrovolnickou práci.
 • Získat pro realizaci projektu ProjektovýHUB.cz prostory, kde by mohlo vzniknout spolkové coworkingové centrum, které by dokázalo efektivně pomáhat všem členům sdružení i široké veřejnosti realizovat své nekomerční, ale i potenciálně velmi komerčně úspěšné nápady za minimální náklady a s maximální podporou spolku, jakož i s podporou partnerských organizací, bank, investorů, sponzorů a donátorů.

 

Střednědobé cíle (od 2020 do 2025)

 • Zapojit minimálně 1000 studentů z minimálně 50 středních a vysokých škol do vědecko vzdělávacího projektu UNIVERS.
 • V rámci projektu Podnikatelský a projektový inkubátor CZ inkubovat úspěšně alespoň tři nové sociálně a ekologicky šetrné projekty, to jest takové projekty, které budou schopny realizovat svůj účel, rozvíjet své aktivity a zároveň pokrývat veškeré své náklady z vlastní hospodářské činnosti.
 • Začít nabízet široké veřejnosti interní služby projektu Příměstské tábory CZ, a to na území celé Prahy a projektu Akční tábor CZ, na území celé republiky.
 • Rozšířit síť spolkových provozoven natolik, aby v každém původním okrese ČR byla alespoň jedna pobočka některého z autonomních projektů spolku zaměřujícího se na podporu některé z oblastí spolkového poslání.
 • Překročit za pomoci vybudovaného informačního a kreditního systému spolku hranici 10 000 registrovaných členů „uživatelů“, „podporovatelů, „spolupracovníků“ a „dobrovolníků“, jakož i hranici 200 000 neregistrovaných řadových členů „podporovatelů“ a „přispěvatelů“.

 

Dlouhodobé cíle / koncepční záměry (od 2025 do 2035)

 • Seskupit pod záštitou spolku a partnerských organizací nejširší členskou a dobrovolnickou základnu ve střední Evropě.
 • Projekt UNIVERZ zaměřený na podporu vědy a vzdělávání propojit s minimálně 80% elektronických informačních / studijních systémů všech českých vysokých, středních a základních škol, jakož i minimálně s 20% všech elektronických studijních systémů na vysokých školách v rámci celé EU.
 • Nastartovat a akcelerovat prostřednictvím úspěšné realizace našich projektů, záměrů a cílů celospolečenské pozitivní změny na takové úrovní, aby se Česko stalo po všech stránkách vzorovou zemí evropského i celosvětového společenství.
 • Získat a naplánovat na území ČR a případně i v partnerských státech, sociálně a ekologicky šetrné olympijské hry, za účelem lokální i globální propagace podstaty olympijské charty, jakož i za účelem vybudování kvalitního zázemí, umožňujícího špičkovou sportovní i duchovní přípravu.
 • Rozvinout poslání, vizi a vědecké i technologické projekty spolku a partnerských organizací natolik, abychom byli schopni podnítit a aktivním způsobem se zapojit  do příprav a realizace celospolečenské stimulační, technologické a vědecko vzdělávací expedice PRAHA-MARS.

Východisko spolkových záměrů:

"Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.”

V. H.