Hlavním výkonným orgánem spolku, který realizuje poslání spolku, jsou autonomní projekty, přičemž v této sekci webu jsou uvedeny zejména ty projekty, které svou činností, záměry či plány nejvíce zaujaly spolkové představenstvo.

Realizované projekty

Kreativní Prostory CZ

Projekt Kreativní prostory CZ se zaměřuje na podporu aktivní umělecké tvorby a věnuje se zejména získávání vhodných prostor pro v kterých by zájemci o aktivní tvorbu mohli tvořit (zkušeben, dílen, ateliérů atd.), jakož i zajišťování prostředků nezbytných pro tvorbu (např. hudebních nástrojů). Dlouhodobým cílem projektu je podporovat široké spektrum amatérských i profesionálních tvůrců a mít časem pobočky minimálně v každém bývalém okrese ČR.

Doména projektu: www.kreativniPROSTORY.cz

Výletná

Projekt Výletná vznikl v únoru 2014. Jeho posláním je záchrana a obnova dřevěné klubovny od architekta Bohumíra Kozáka z roku 1926 (kulturní památky) v Letenských sadech, jakož i záchrana, obnova a smysluplné využití přilehlých sportovišť, kterou projekt vždy realizoval a i nadále chce realizovat bez grantů a dotací z veřejných peněz, a to zejména za pomoci členů, dobrovolníků a příspěvků od místní komunity (respektive za pomoci spolkového crowdfundingu).

Domény projektu: www.podporujVYLETNOU.cz

DIY dílny CZ

Projekt DIY (“Do it yourself“ / "Udělej si sám") dílen OSA II zahájil svou činnost v roce 2014 a do své správy se mu podařilo získat malý dílenský objekt na Praze 6 v Sedlci a dále vytipovat několik dalších potencionálně vhodných lokalit na území Prahy a v blízkém okolí. Posláním projektu je rozvíjet manuální technické i umělecké dovednosti a umožnit využívat a sdílet vybavení a prostory dílen všem zájemcům o manuální tvorbu, tak aby zde mohli realizovat vlastní projekty a nápady, a to s přijatelnými náklady či bezplatně, např. výměnou za dobrovolnickou práci ve prospěch dílen či ve prospěch společných projektů.

Doména projektu: www.DIYdilny.cz

Zelí Fest

Projekt ZelíFEST je drobný kulturní festival zaměřený převážně na prezentaci amatérské hudební tvorby, kterému spolek poskytl podporu a svou organizační záštitu, jakož i prostory pro několik prvních ročníků festivalu. V současné době je festival samostatný a zajišťuje si vlastní prostory i zcela nezávislou produkci s minimální podporou spolkových orgánů a projektů.

Doména projektu: www.zeliFEST.cz

Projekt Paint-Ball

Projekt Paint-Ball začal pod hlavičkou sdružení působit ve své moderní podobě v roce 2008.  Projekt se zaměřuje na volnočasové sportovní vyžití, a to jak členů spolku, tak i široké veřejnosti. Momentálně projekt obhospodařuje několik areálů a v jeho správě se nalézá aktuálně i největší oficiální paintballový areál v Evropě. Projekt se vnitřně dělí na dva hlavní podprojekty. Prvním z nich je podprojekt HraBarev CZ, který se zaměřuje na sportovní vyžití veřejnosti, propagaci paintballu, pořádání firemních sportovních akcí a na získávání nových řadových členů do Paintballového klubu OSA II i spolku. Druhým je Paintball & Airsoft klub OSA II, který se věnuje volnočasovému vyžití členů spolku, organizování klubových akcí, pořádání tréninků pro členy atd. Mezi dlouhodobé cíle projektu Paint-Ball patří např. zápis sportovní disciplíny speedball (sportovního paintballu) na seznam letních olympijských her, vybudování špičkového a profesionálního zázemí pro fungování reprezentačního týmu ČR ve speedballu, jakož i spolupráce a pomoc s budováním aktivních záloh ČR.

Doména projektu: www.HraBarev.cz, www.paintball-klub.cz

Kite Klub CZ

Kite Klub je projekt sdružení vzniklý v roce 2014, jehož posláním je poskytovat aktivní sportovní a volnočasovou náplň svým členům v oblasti kite sportu, přičemž projekt po jeho rychlém rozvoji na začátku roku 2014 upadl do stagnace po odchodu jeho výkonného vedoucího, který se rozhodl věnovat jiným osobním projektům. Kite klub OSA II proto momentálně hledá nového vedoucího či nové vedoucí, kteří by se ujali jeho rozvoje a vedení.

Doména projektu: www.kiteKLUB.cz (prezentace v přípravě)

Nízkoprahová centra CZ

Posláním projektu Nízkoprahová centra CZ je umožňovat lidem s problematickým sociálním, právním, finančním a jiným postavením, zapojit se do aktivního a plnohodnotného společenského, kulturního, sportovního a pracovního života. Projekt se za tímto účelem snaží spolupracovat se všemi ostatními projekty v rámci spolku, ve kterých se snaží jedincům zapojeným do tohoto projektu zajišťovat pracovní příležitosti, jakož i bezplatné služby či ubytování.

Doména projektu: www.nizkoprahovaCENTRA.cz (prezentace v přípravě)

Volnočasová centra CZ

Posláním projektu Volnočasová centra OSA II je umožnit všem jedincům trávit aktivně a smysluplně volný čas, a to jak těm majetným, tak i zcela nemajetným. Za tímto účelem se projekt Volnočasová centra CZ snaží ve spolupráci s ostatními interními projekty spolku získávat do užívání vhodné prostory pro realizaci rozmanitých zájmových činností věnujících se například pohybovým aktivitám, táborovým hrám, sportu, tělovýchově, kultuře, vzdělávání, modelaření atd. Pilotní realizace pod záštitou projektu Volnočasová centra OSA II se uskutečnila v polovině roku 2014 a to na pozemcích v zadní části pražského Výstaviště přiléhajících ke Stromovce. Tento pilotní projekt byl realizován pod názvem VKC Stromovka (Volnočasové komunitní centrum Stromovka), přičemž největší členskou základnu si zde získal místní podprojekt Jezdecký klub OSA II. V roce 2015 se bohužel tomuto podprojektu nepodařilo vyjednat prodloužení nájemní smlouvy s novým správcem Výstaviště, a proto na začátku roku 2015 musely být pozemky v užívání projektu vyklizeny. V roce 2018 projekt Volnočasová centra OSA II získal rozsáhlé pozemky v nedalekém brownfieldu u nádraží Bubny a spustil zde podprojekt s názvem Volnočasové centrum Holešovice.

Doména projektu: www.volnocasovaCENTRA.cz

Prasátkový den

Posláním projektu je formou happeningu a osobního aktivního přístupu (sbíráním odpadků v maskách prasátek ve veřejném prostoru) probudit či posílit v účastnících akce i přihlížejících osobách ekologicky šetrné smýšlení a aktivní zájem o své okolí i chování. Projekt momentálně již delší dobu stagnuje, neboť shání nového aktivního vedoucího, který by byl ochoten převzít vedení projektu a organizovat rozmanité “prasátkové” akce po celé republice, a to po vedoucím (zakladateli projektu), který odjel na dlouhodobé zahraniční cesty a přestal se projektu věnovat.

Web projektu: www.prasatkovyDEN.cz

Junktown / Raketová základna Bratronice

Posláním projektu Junktown, respektive projektu Raketová základna Bratronice je zajišťovat netradiční volnočasové a kulturní vyžití pro své členy. Jádro činnosti tohoto projektu spočívá především v pořádání nekomerčního LARP festivalu JUNKTOWN zaměřeného na sci-fi („postapo“) tématiku, jakož i obhospodařování nemovitostí, které projekt dostal do své správy v rámci sdružení na raketové základně Bratronice. Festival i celý projekt funguje zejména díky dobrovolnictví velké části účastníků tohoto festivalu a též díky příspěvkům aktivních účastníků festivalu na činnost tohoto projektu. Součástí festivalu bývá kinosál s projekcí tematických filmů, besedy se spisovateli, filmaři i herními vývojáři, vernisáž, úniková hra, postapokalyptická tržnice, stylové městečko, LARPové hry a turnaj v Juggeru (netradičním sportu, který se inspiroval snímkem Salute of the Jugger). V současné době se festival organizačně částečně osamostatnil a působí i pod záštitou partnerské organizace Diffevents s.r.o.

Web projektu: www.junktown.postapofestival.cz, www.zakladnaBRATRONICE.cz

Sport KIDS

Projekt Sport KIDS se věnuje aktivnímu sportovnímu vyžití dětí a spolek se tento již fungující projekt pod vlastní právní subjektivitou rozhodl vzít částečně i pod svá křídla v roce 2015,  čímž mu ve spolku vznikla paralelní struktura v podobě autonomního spolkového projektu, kterou mohou vedoucí projektu efektivně využívat pro čerpání a využívání spolkových výhod, využívání spolkových prostor, jakož i pro využívání ostatních členských právy a oprávnění, definovaných ve stanovách a interních předpisech spolku.

Web projektu: www.sport-kids.cz

Gas Town

Projekt Gas Town se v rámci spolku zaměřuje na volnočasové vyžití členů v oblasti technologií, manuálních dovedností, motorismu a motoristického sportu. Do užívání v rámci spolku získal dílny a původní armádní klubovnu v areálu kasáren v Klecanech na Praze-východ. Projekt v těchto prostorech začal pořádat pravidelnou motoristickou společenskou akci Kafe & Káry a prostřednictvím této akce, jakož i dalších aktivit získávat nadšené dobrovolníky, spolupracovníky a partnery pro obnovu a oživení svěřených nemovitostí.

Web projektu: www.GasTown.cz

Metro Farm

Projekt Metro Farm se zabývá komunitním zahradničením a komunitním farmařením. Pod svou záštitou chce sdružovat lidi, kteří se mají zájem věnovat ekologickému a trvale udržitelnému zemědělství. Cílem projektu je postupné budování sítě komunitních zahrad a farem, jakož i propojování a podpora komunitních zahrádkářů a ekologicky hospodařících zemědělců. První komunitní zahradu pod záštitou projektu se podařilo založit v roce 2018 na části pozemků spadajících pod Volnočasové centrum Holešovice.

Web projektu: www.MetroFARM.cz

Připravované projekty

Akční a příměstské tábory CZ

Cílem projektu Akční a příměstské tábory CZ je propojit rozmanité sportovní, volnočasové a kulturní projekty spolku a jejich služby tak, aby bylo možné tyto služby začít využívat i ve formě příměstských či pobytových táborů. Přičemž součástí těchto táborů by měla být např. promyšlená táborová hra, která by využívala vybavení a prostor spolku (auta, čtyřkolky, RC modely, paintballky, vojenské základny, hudební nástroje atd.) k tomu, aby se aktéři dané hry příjemně bavili, ale zároveň si při této hře mimoděk osvojili vědomosti, znalosti a dovednosti z oblastí jako je branná výchova, ženevské konvence, cizí jazyky, práce v týmu, první pomoci a rozmanité tvůrčí a umělecké dovednosti.

 

Doména projektu: www.akcniTABORY.cz (prezentace v přípravě)

Kreditní systém OSA II

Kreditní systém by se měl stát jedním ze základních a klíčových servisních projektů spolku, který by pro všechny ostatní spolkové projekty zapojené do tohoto systému měl být schopen zajišťovat efektivní evidenci, stimulaci, propagaci, nenárokové odměňování a vyhodnocování dobrovolnické práce, díky čemuž by měl být schopen významným způsobem nejen snižovat náklady na realizaci jednotlivých projektů spolku, ale i výrazným způsobem zvyšovat množství, efektivitu a kvalitu odváděné dobrovolnické práce pod záštitou spolku, a tím i zvyšovat naději na úspěch všech do Kreditního systému OSA II zapojených projektů.

Doména projektu: www.kreditniSYSTEMosa2.cz (prezentace v přípravě)

Projekt Univers

Cílem projektu Univerz je zlepšit kvalitu a efektivitu současného vzdělávání, prostřednictvím aplikace a informačního systému, který by dokázal propojit vzdělávací instituce s praktickým sektorem, od malých živnostníků, až po velké firmy či státní instituce. Projekt by tímto způsobem chtěl umožnit, aby si studenti prostřednictvím tohoto systému mohli volit zajímavá témata studentských prací (seminárních, ročníkových, bakalářských, diplomových), a to z široké nabídky obsahující reálné podklady, problémy a data. Projekt chce kvalitu takto vypracovávaných prací stimulovat mnoha rozmanitými způsoby, a to např. pomocí pravidelných soutěží s finančními i nefinančními odměnami (od firem zapojených do projektu), které by se rozdělovaly mezi nejkvalitněji vypracované studentské práce na zadaná témata atd. Projekt si od realizace svého záměru slibuje nejen zvýšení úrovně, efektivity, atraktivity a praktičnosti současného vzdělávání, ale i podstatné urychlení zavádění vědeckých poznatků do praxe.

Doména projektu: www.projektUNIVERS.cz (prezentace v přípravě)

Projektový inkubátor CZ

Projektový inkubátor si klade za cíl podporovat realizaci smysluplných nápadů, bez ohledu na to, zda daný nápad má ambici a naději, aby tvořil velké zisky. Hlavním kritériem inkubovaných projektů má být totiž pouze to, zda daný nápad dává smysl. Autorům smysluplných projektů chce Projektový inkubátor zajišťovat a poskytovat vhodné prostory, právní záštitu, administrativní podporu, grafické služby, právní servis, ekonomické poradenství, jakož i finanční zdroje, které dobrým nápadům občas chybí pro jejich nastartování, byť se častokrát může jednat i o relativně velmi drobné částky v řádech desetitisíců, neboť autoři těchto nápadů jsou mnohdy připraveni odvést pro zhmotnění jejich snu velké množství dobrovolnické práce. Projektový inkubátor chce pomáhat se vznikem a rozvojem drobných projektů od fotokroužků, komunitních zahrádek, sdílených dílen, kulturních akcí, sportovních klubů a obdobných aktivit s lokálním dopadem, ale i humanitárních, vzdělávacích či ekologických projektů s globálnějšími záměry.

Doména projektu: www.projektovyINKUBATOR.cz (prezentace v přípravě)

Podnikatelské inkubátory CZ

Podnikatelské inkubátory mají být jednou za specifických součástí Projektového inkubátoru OSA II. Tento podprojekt by se měl v rámci projektového inkubátoru zaměřovat především na projekty s jasně kvantifikovatelným ziskovým potenciálem a na jedince, kteří mají zájem o rozvoj podnikatelských dovedností, znalostí, zkušeností a vztahů. Podnikatelský inkubátor OSA II by měl být schopen svým členům poskytovat komplexní servis, umožňující členům inkubátoru tvořit ze svých dobrých nápadů a snů nejrychlejším možným způsobem komerčně úspěšné společnosti, a to s minimalizovanými riziky a náklady.

Doména projektu: www.podnikatelskeINKUBATORY.cz (prezentace v přípravě)

Městský inkubátor CZ

Cílem tohoto projektu je využívat opuštěné, chátrající a nevyužité pozemky a územní celky (brownfieldy) k budování dočasné městské infrastruktury (kontejnerového a ostrovního typu), která by dokázala přilákat a poskytnout příznivé zázemí aktivním osobám z různých oblastí lidské tvorby. A to vše za účelem toho, aby tato dočasná zástavba a v jejím rámci realizované projekty (virtuální bytová a podnikatelská družstva, gastronomické podniky, dílny, kluby, školky, sportoviště atd.)  cíleně gentrifikovaly dané území a ovlivnily konstruktivním způsobem budoucí „trvalou“ zástavbu v příslušné lokalitě, která by se pro úspěšné projekty z městského inkubátoru mohla budovat přímo „na míru“.

Doména projektu: www.mestskyINKUBATOR.cz (prezentace v přípravě)

AlterEgo

Projekt AlterEgo si klade za cíl založit technologickou společnost, která se bude zabývat konstrukcí, vývojem a výrobou moderních neranivých obranných systémů, jež by umožnily zachovat si současnou úroveň bezpečnosti, ale zároveň dokázaly řešit konflikty s ozbrojenou protistranou bez mrtvých a raněných. Do svých řad projekt shání tým schopných a kreativních konstruktérů, programátorů, chemiků a strojařů, a to zejména z řad studentů vysokých a středních technických škol, které zaujme vize projektu a měli by zájem např. v rámci svých ročníkových prací začít konstruovat a připravovat prototypy moderních neranivých zbraní a obranných systémů, které by mohly v budoucnu z humánních důvodů nahradit současné ranivé a smrtící zbraně a obrané systémy.

Doména projektu: www.projektALTERego.cz (prezentace v přípravě)

HraPublika.cz

Projekt HraPublika.cz je experimentální divadelní hra LARPového typu (z anglického Live Action Role Play), která chce hráčům umožnit vstoupit do fiktivního světa autonomní spolkové HraPubliky, ve které budou zákony a ústava odvozeny od stanov, hodnot a principů fungování spolku OSA II. Herní systém HraPubliky se bude snažit z publika tvořit aktivní hráče, kteří budou nastavením herního systému vtahováni do děje této hry a podporováni v tom, aby v rámci paralelního světa hry popustili maximálně uzdu své fantazii a tvořivosti, a přijali v něm takovou roli, nebo takové role (např. role hudebníka, hudebního kritika, artisty, farmáře, vědce, hlasatele, podnikatele, reportéra, politika, policisty, agenta, dělníka, aktivního občana, nebo třeba jen turisty) ve kterých dokáží nejen rozvíjet svůj talent, potenciál, zručnost a schopnosti, ale zároveň i aktivně odpočívat od rolí, které přijali ve všedním světě. Záměrem této experimentální divadelní hry je zjistit nejen to, jak by svět podle hodnot spolku fungoval, ale zároveň i inspirovat průběhem této hry hráče a publikum k tomu, aby se zamysleli nad tím, jak všední svět funguje a jak fungují hry, které se v tomto světě odehrávají.

Doména projektu: www.HraPublika.cz (prezentace v přípravě)