Pokud Vás zaujala naše vize, poslání či některé naše záměry natolik, že byste měl(a) zájem s námi spolupracovat, shrnuli jsme zde několik základních způsobů, prostřednictvím kterých je možné vzájemnou spolupráci navázat.

Interní možnosti spolupráce:

Spolupráce na členské bázi

Spolupráce na členské bázi je základní a hlavní formou spolupráce, kterou spolek nabízí všem fyzickým i právnickým osobám. Jedná se o členství spolkové ve smyslu § 233 nového občanského zákoníku. Spolupráce na členské bázi spolupracujícím osobám  umožňuje zakládat si pod záštitou spolku vlastní projekty (viz spolupráce na projektové bázi) a využívat rozmanitých členských práv, výhod, služeb či benefitů, které členům spolku na základě spolkových stanov náleží, a které členům spolku poskytují jednotlivé spolkové projekty (výkoné orgány spolku), do kterých se členi spolku mohou dobrovolně zapojovat na základě svých potřeb, přání a zájmů. Pokud se člen spolku zapojí například do projektu Kreativní prostory CZ a tím získá interní statut "člen projektu Kreativní prostory CZ", může díky tomu začít využívat prostory tohoto projektu (hudební zkušebny, umělecké dílny atp.) ke svému volnočasovému či uměleckému vyžití. Pokud získá status "člen projektu Komunitní zahrádky OSA II", může začít využívat záhony tohoto projektu pro pěstování rostlin pro vlastní potěchu či spotřebu. Se statusem "člen Projektového inkubátoru OSA II", může daný člen využívat prostor daného projektu a příslušné projektové služby pro rozvoj vlastních nápadů, aktivit a projektů. A např. jako "člen projektu Paintball & Airsoft klubu OSA II" může daný člen spolku volit a být volen do vedení tohoto klubu, zúčastňovat se klubových akcí a tréninků, zakládat si v rámci klubu vlastní družstva a týmy či využívat klubových slev na nákup paintballového vybavení  či služeb, a to jak u externích partnerů spolku, tak i v rámci živnostenské činnosti spolku atd. Více informací o projektech našeho spolku naleznete v sekci o spolkových projektech. Více informací o základních principech spolkového členství naleznete v sekci o členství.

Spolupráce na dobrovolnické bázi

Dobrovolnictví je základní hybnou silou většiny spolkových projektů a tudíž i celého spolku. Dobrovolníkem spolku se může stát kdokoliv kdo má zájem se zapojit do činnosti spolku prostřednictvím své dobrovolnické duševní či fyzické práce. Díky dobrovolnictví si spolek může dovolit pouštět se do projektů, do kterých by se bez dobrovolné práce pouštět nemohl.  Dobrovolnictví v rámci spolku neslouží však jen k rozjezdu a startování nových projektů spolku díky minimalizaci počátečních nákladů, ale především k tomu, aby se jeho prostřednictvím mohl každý věnovat takové práci, která ho vnitřně naplňuje, baví a zajímá, tj. aby se prostřednictvím dobrovolnictví mohl začít aktivně seberealizovat. Proto se spolek snaží  i o to, aby svým dobrovolníkům mohl v maximální možné míře poskytovat a zajišťovat komplexní zázemí od ubytování, vzdělávání a stravování, až po interní granty, dotace, fondy a dary na realizaci vlastních projektů jednotlivých dobrovolníků či na krytí základních životních potřeb, tak aby se každý dobrovolník v rámci spolku mohl pokud možno plně věnovat, pouze tomu co jej osobně baví a naplňuje i pokud nemá např. dostatek vlastních prostředků, a to plně v souladu se smyslem činnosti našeho spolku a naší vizí. Např. dobrovolník projektu Kreativní prostory CZ může prostřednictvím dobrovolnické práce  ve prospěch tohoto projektu získávat nejen dobrý pocit (flow) z budování hudebních, výtvarných a divadelních zkušeben (smysluplné práce), ale též i možnost tyto prostory využívat pro své osobní potřeby, a to bezplatně či za snížené členské příspěvky. Daný člen též díky své odvedené dobrovolnické práci odvedené ve prospěch projektu získává právo žádat tento projekt o granty, dary a dotace na rozvoj svých vlastních uměleckých projektů či na nákup potřebných uměleckých nástrojů atd., tedy v obecné rovině na podporu svého osobního rozvoje a seberealizace. O to aby se podpora dobrovolníků a efektivita fungování dobrovolnictví v rámci spolku postupně systematizovala a zlepšovala, usiluje projekt Kreditní systém OSA II, jehož posláním je to, aby se v rámci sdružení maximálně spravedlivě přerozdělovali výnosy z hospodářské činnosti jednotlivých projektů spolku, mezi dobrovolníky a členy spolku, kteří se o dané hospodářské výnosy svou prací zasloužili.

Spolupráce na projektové bázi

Pokud máte jakýkoliv vlastní nápad, ideu, vizi, záměr či projekt, který chcete realizovat, ale cokoliv Vám v tom brání, neváhejte se na nás obrátit, neboť právě pomoc s realizací idejí, nápadů, vizí či projektů je jednou z hlavních náplní naší činnosti. Podporu jakémukoliv zajímavému nápadu jsme schopni zajistit mnoha způsoby, jež se s růstem našeho spolku neustále rozšiřují.  Poskytnout jsme schopni organizační a právní záštitu pro start vašeho projektu, vhodné prostory, potřebné vybavení či propagaci, marketing, grafické služby, dobrovolníky, kontakty, právní poradenství atd. Podporu spolku poskytujeme jak fyzickým, tak i právnickým osobám, a to jak za účelem rozvoje jejich nekomerčních, tak i komerčních projektů, za předpokladu, že dané projekty jsou v souladu s našimi hodnotami, posláním a vizí. Např. osobám, které mají vlastní umělecký projekt (kapela, divadelní soubor), můžeme prostřednictvím projektu Kreativní prostory CZ poskytnout vhodné zázemí či vybavení. Osobám, které chtějí provozovat volnočasový kroužek, můžeme prostřednictvím projektu Volnočasová centra CZ poskytnout vhodné prostory, právní poradenství či organizační záštitu, ale i řadu dalších podpůrných služeb od ostatním projektů spolku, jako je např. projekt Alternativa design studio, který je schopen poskytnout moderní internetovou prezentaci či potřebné propagační materiály atd. Prostě ať už máte jakýkoliv smysluplný nápad, ideji či vizi a chcete začít s jeí aktivní realizací, neváhejte nás oslovit s nabídkou spolupráce , neboť máme za to, že každý jedinec může dosáhnou maxima svého štěstí a prospěchu, pouze prostřednictvím aktivní realizace svých nápadů, k čemuž chce náš spolek maximálně napomáhat, viz smysl naší činnosti.

Externí možnosti spolupráce:

Spolupráce na dárcovské či sponzorské bázi

Pokud jste osoba, která disponuje materiálními prostředky ve výši přesahujícími Vaše osobní potřeby či Vám přebývá jakákoliv užitečná materiální věc (telefon, PC, lešení, nářadí, stavební materiál atp.), anebo jste členem jakékoliv hospodářsky aktivní společnosti, která by ráda podpořila nějakou obecně prospěšnou aktivitu, budeme rádi, pokud nás kontaktujete. O případném přijetí daru s Vámi rádi sepíšeme podrobnou dárcovskou či sponzorskou smlouvu, přičemž finanční dar jsme schopni přijmout na transparentní bankovní účet, kde bude možné on-line sledovat využití daného daru pro sjednaný účel až na úroveň jednotlivých nákladových dokladů.

Nekomerční pronájem či výpůjčka nemovitosti

Pokud disponujete jakoukoliv nevyužitou, opuštěnou či chátrající nemovitostí, kterou by jste nám chtěl(a) a mohl(a) poskytnout, ať už krátkodobě, střednědobě či dlouhodobě, pro nějaký z našich projektů či pro jakýkoliv jiný účely vyplývající z našeho poslání, jsme připraveni ji kdykoliv převzít, a to třeba i ve velmi špatném stavebně technickém stavu, přičemž obratem jsme ji schopni začít udržovat, hlídat a smysluplně využívat pro rozmanité aktivity vyplývající z našeho poslání. Zajistit jsme schopni i postupnou kompletní obnovu / opravu dané nemovitosti, a to výhradně na náklady našeho spolku, viz např. záchrana kulturní památky na Letné a aktivity ostatních našich projektů, viz fotogalerie.

Ostatní možnosti spolupráce

Pokud máte pocit, že bychom mohli spolupracovat i jiným způsobem, neváhejte nás kontaktovat. Bude-li to v souladu s naší vizí, posláním a hodnotami, rádi s Vámi navážeme jakoukoliv smysluplnou spolupráci. Spolupracovat můžeme např. formou barterové výměny zboží či služeb, prostřednictvím zvýhodněných dodavatelsko-odběratelkých vztahů  (sháníme firmu, která nám bude např. dlouhodobě pomáhat s programováním aplikací atd.), prostřednictvím vzájemné propagace či prostřednictvím výměny dobrovolníků atp.